Certifieringar

 • Hållbarhet

I alla delar av vår verksamhet strävar vi efter att tillämpa ansvarsfulla metoder som bidrar till att skydda både miljön och människan. Idag finns olika certifieringar och standarder som visar hur ett företag ser till miljön och människorna i sin omvärld. Dole följer flera internationella standarder, och har dessutom sedan länge ett eget ledningssystem som ofta ligger steget före och är strängare än rådande standarder.

Organic - Ekologisk produktion


Ekologisk odling innebär att i samspel med naturen ta så stor hänsyn till miljön som möjligt. Odlingen ska ske utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, men biologiska bekämpningsmedel är tillåtna. Som ett alternativ till våra traditionellt odlade produkter erbjuder Dole ekologiskt odlade bananer och ananasfrukter. Odlingarna kontrolleras regelbundet av internationellt erkända och oberoende organisationer för certifieringen.

ISO 14001 – Miljöcertifiering


ISO 14001 är en internationellt erkänd standard för mätning och utvärdering av miljöåtgärder. Den syftar till ständiga förbättringar av verksamhetens miljöarbete samt till mindre belastning på miljön. En certifierad verksamhet sätter årligen upp nya mål och kraven höjs efterhand som förbättringar sker. Kontroller sker genom att miljörevisioner genomförs kontinuerligt av oberoende organisationer.

ISO 9001 – Kvalitetskontroll


ISO 9001 är en internationell certifiering för kvalitetsledningssystem i en organisation. Certifieringen innebär ett antal standardiserade krav vid bland annat våra hamnar och fabriker. Certifieringen säkerställer att organisationen följer regleringar och aktivt strävar efter förbättringar.

GLOBALGAP – Ansvarsfulla jordbruksmetoder


Livsmedelssäkerhet och miljöhänsyn är två viktiga områden vid odling av frukt och grönt. Den europeiska detaljhandelsorganisationen Eurep har tagit fram en standard, GLOBALGAP, för att säkerställa kvaliteten inom dessa områden. GAP står för Good Agricultural Practices. Checklistan berör en stor mängd krav inom livsmedelshantering såsom medarbetarnas hälsa, säkerhet och trygghet, samt även hänsyn till miljö och djurhälsa. Kraven ska uppfyllas till minst 95%.

Fairtrade


Fairtrade Labelling Organizations (FLO) är en internationell organisation som ser till etiska och sociala förhållanden med fokus på mänskliga rättigheter. FLO ser exempelvis till att odlarna får rättvist betalt genom att sätta ett minimipris för produkten de säljer. Distributören av en Fairtrade-märkt produkt betalar avgift för märkningen, och intäkten används för att stödja odlare och producenter. Flera Dole-enheter är certifierade enligt FLO.

Rainforest Alliance


Rainforest Alliance är en internationell ideell naturskyddsorganisation som grundades 1987. Organisationen arbetar inom skogsbruk, jordbruk, turism och klimat.

Rainforest Alliance mål är att bevara den biologiska mångfalden och skapa hållbara försörjningsmöjligheter för arbetare och odlare. Standarder för jordbruk tas fram tillsammans med Sustainable Agriculture Network (SAN), en sammanslutning av åtta lokala miljöorganisationer i Latinamerika. SAN’s standarder lägger lika stor vikt vid miljö, etik och ekonomi. Man vill stärka odlarens position genom att förbättra kvaliteten på grödorna och öka avkastningen så att odlaren får mer betalt. Detta sker samtidigt som lokala ekosystem skyddas och restaureras och arbetarnas rättigheter tillvaratas. I Sverige finns bland annat kaffe, te, bananer, kakao och ananas som kommer från Rainforest Alliance certifierade gårdar.

Kriterierna för certifiering är indelade i dessa områden:

 1. Bevara ekosystem
 2. Skydda djurliv
 3. Bevara vattenresurser
 4. Goda arbetsförhållanden och rättvis behandling av arbetare
 5. Arbetsskydd och säkerhet
 6. Samhällsrelationer
 7. Förbättrade odlingsmetoder
 8. Markskydd
 9. Avfallshantering
 10. Social- och miljöledningssystem

För att bli certifierad krävs det att man uppfyller 80 % av kriterierna, men på inget område får mindre än hälften av kriterierna vara uppfyllda. Dessutom finns det 15 kontrollpunkter som alltid måste uppfyllas, det är exempelvis inte tillåtet att fälla skog eller dika ut våtmarker för att expandera odlingen. Inom de sociala kriterierna krävs bl.a. att ILO’s grundläggande konventioner om mänskliga rättigheter alltid följs.